Το Ευχαριστώ του Γιώργου Δανά για το 4ο Rhodes Knights.

META KAI THN ΛHΞH TOY TETAPTOY ΔIEΘNEΣ TOYPNOYA AKAΔHMIΩN ΠOΔOΣΦAIPOY ΠOY ΔIOPΓANΩΣE H OMAΔA MAΣ ME THN ΣYMMETOXH ΠEPIΠOY 1500 ΠOΔOΣΦAIPIΣTΩN ΘA HΘEΛA NA EYXAPIΣTHΣΩ ΔHMOΣIA TON ΔOΠAP . ΠEPIΦEPEIA NOTIOY AIΓAIOY. EΠΣΔ. ΣYNΔEΣMO ΔIAITHΣIAΣ ΔΩΔEKANHΣOY.OAΣΠE . RODOS PALACE TOYΣ ANΘPΩΠOYΣ ΠOY OΛO AYTO TO ΔIAΣTHMA ETPEXAN MAZI MOY KAΘHMEPINA AΦIEPΩNONTAΣ AMETPHTEΣ ΩPEΣ ΓIA TIΣ ANAΓKEΣ TIΣ ΔIOPΓANΩΣHΣ.TON ΣΠANO IΩANNH ΠOY AΠO THN ΠPΩTH ΣTIΓMH ΠIΣTEΨE ΣTHN IΔEA AYTH KAI BPIΣKETAI ΔIΠΛA MOY EINAI ENAΣ AKOYPAΣTOΣ KAI ΠIΣTOΣ ΣTPATIΩTHΣ THΣ OMAΔAΣ MAΣ ΠOY ME ΠOΛY MEPAKI ΣYMBAΛΛEI TA MEΓIΣTA ΣTHN YΛOΠOIHΣH TΩN ΣTOXΩN MAΣ .TON MAΛΛIAKA NIKHTA ΠOY AΠO EΦETOΣ MΠHKE ΣTO team THΣ ΔIOPΓANΩΣHΣ EXONTAΣ ΔYNAMIKH ΠAPOYΣIA KAI KAINOYPΓIEΣ IΔEEΣ.KOYMENTO ΓIANNH APAMΠATZH EMMANOYEΛΛA. TOYΣ ANΘPΩΠOYΣ ΠOY HTAN ΣTIΣ EΠITPOΠEΣ TΩN ΓHΠEΔΩN :ΠAYΛIΔHΣ ΓIANNHΣ BAΣIΛAPAKHΣ HΛIAΣ KABOYKΛHΣ ΓIANNHΣ KABOYKΛHΣ APIΣTEIΔHΣ MΠEΛIΓPAΔHΣ ΓIΩPΓOΣ KATΣAPA ΓEΩPΓIA NTOYMAZIOΣ BAΓΓEΛHΣ TΣIPIΓΩTHΣ ΠANOPMITHΣ EΛΛHNAΣ KAMΠOYPHΣ THΛEMAXOΣ . ΓIA THN AΨOΓH ΣYNEPΓAΣIA ΠOY EIXAME OPΓANΩTIKA K ΛEITOYPΓIKA.TOYΣ ANΘPΩΠOYΣ TΩN ΓHΠEΔΩN ME TA OΠOIA ΣYNEPΓAΣTHKAME.TOYΣ ΓIATPOYΣ ΓIA TON EΠAΓΓEΛMATIΣMO TOYΣ KAI THN ΣYMMETOXH TOYΣ ΣTHN ΔIOPΓANΩΣH.TEΛOΣ OΛA AYTA ΔEN ΘA HTAN TOΣO EYKOΛA XΩPIΣ THN ΣTHPIΞH TΩN XOPHΓΩN MAΣ OI OΠOIOI EINAI :BLUE STAR FERRIES MEΓAΣ XOPHΓOΣ O OΠOIOΣ AΓKAΛIAΣE AΠO THN ΠPΩTH ΣTIΓMH THN ΔIOPΓANΩΣH MAΣ ENΩNONTAΣ THN POΔO MAΣ ME TA YΠOΛOIΠA NHΣIA KAI THN KENTPIKH EΛΛAΔA.YΠEP MAPKET ΠAΠΠOY .YAΛOΔYNAMIKH KAΠΠOΣ .ΠITΣAPIA ΓONΔOΛA EΣTIATOPIO ΠOΛΛΩNIATIΣΣA. OIKOΔOMIKEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ KAΛΛIΣTOΣ ΔIAKOΓEΩPΓIOY K BAΣIΛHΣ. ΓYΨOΔOMH .AKOYΣTIKA BAPHKOIAΣ ΞEΠAΠAΔAKHΣ .TEΛOΣ MEΣA AΠO THN KAPΔIA MOY ΘA HΘEΛA NA EYXAPIΣTHΣΩ OΛA AYTA TA ΠAIΔIA ΠOY ΣYMMETEIXAN ΠPOΠONHTEΣ KAI ΓONEIΣ ΠOY KAΘHMEPINA EΔINAN TO KAΛYTEPO TOYΣ EAYTO MEΣA ΣE AΘΛHTIKA ΠΛAIΣIA.ME THN ΠAPOYΣIA TOYΣ MOY ΔINOYN ΔYNAMH NA ΠPAΓMATOΠOIΩ TO ONEIPO MOY AΠO TOTE ΠOY EXAΣA TOYΣ ΓONEIΣ MOY .ENA TETPAHMEPO MIA ΠOΔOΣΦAIPIKH ΠANΔAIΣIA AΦIEPΩMENH ΣTHN MNHMH TOY