Εγκρίθηκαν τα σωματεία που ψηφίζουν στις εκλογές

Με την απόφαση 77/06.02.2018, της συνεδρίασης της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ, εγκρίθηκαν εξήντα εννέα (69) πληρεξούσια Σωματείων της δύναμης μας, εκ των οποίων τα εξήντα επτά (67) έχουν δικαίωμα ψήφου στην εκλογική διαδικασία της Ένωσης.